• 3D列印服務
  • COSPLAY 3D 建模
  • #maker+t=market
  • 1
  • 2
  • 3

明燿 Monster 3DP Filament 造訪社團 » 用戶發文

原文網址 Shiuan Tsai
2020-03-06 09:07:41

Shiuan Tsai
2020-03-06 11:04:00

李志堅
2020-03-06 12:37:41


原文網址 Shiuan Tsai
2020-02-25 08:35:05


原文網址 Shiuan Tsai
2020-02-11 08:24:34

Chen Yan Wen
2020-02-11 08:27:48

請教內部機板感測器零件哪裡可以買呢?

ChihJun Soong
2020-02-11 09:11:55

在台灣買這些零件加起來已經可以去買一隻耳溫槍了。


原文網址 Shiuan Tsai
2020-02-07 09:37:20


原文網址 Shiuan Tsai
2020-01-21 07:51:18


原文網址 Shiuan Tsai
2020-01-06 16:04:01

6色分層3D列印


原文網址 Shiuan Tsai
2020-01-03 10:39:32

9色分層3D列印


原文網址 Shiuan Tsai
2019-12-30 08:12:14


原文網址 Shiuan Tsai
2019-12-25 05:53:39

聖誕快樂~


原文網址 Shiuan Tsai
2019-12-24 08:06:15

聖誕節快樂~


 

討論主題